OGÓLNE WARUNKI SERWISOWANIA I NAPRAW POJAZDÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego dokumentu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej https://bunar.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Następujące zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszych Ogólnych warunkach serwisowania i napraw pojazdów dla przedsiębiorców oznaczają odpowiednio:

„Usługodawca” lub „Zleceniobiorca” – Opony Bunar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod numerem KRS: 0000647623, o kapitale zakładowym
„OWSNP” – niniejszy dokument, czyli „Ogólne warunki serwisowania i napraw pojazdów” dedykowany dla usług świadczonych Przedsiębiorcom,
„Serwis” – serwis pojazdów osobowych, dostawczych lub ciężarowych, prowadzony przez OPONY BUNAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu – wszelkie usługi związane z serwisowaniem pojazdów, w szczególności przeglądami okresowymi, naprawami płatnymi, diagnostyką, montażem dodatkowego wyposażenia itp.,
„Usługi Serwisowe” – wszelkie usługi związane z serwisowaniem pojazdów, w szczególności przeglądami okresowymi, naprawami płatnymi, diagnostyką, montażem dodatkowego wyposażenia itp.,
„Klient” – osoba fizyczna lub prawna, zlecająca wykonanie usługi serwisowej lub naprawy,
„Pojazd” – samochód osobowy, dostawczy lub ciężarowy,
„Zlecenie Serwisowe” – dokument wystawiany przez Serwis i podpisany przez Klienta, w którym wskazany jest zakres usług serwisowych wraz z informacją o orientacyjnych kosztach ich wykonania, zawierający również dane Klienta i pojazdu,
„Orientacyjne koszty” – oznaczają szacunkowe koszty wykonania zleconych Usług Serwisowych określone na podstawie stanu pojazdu możliwe do ustalenia w czasie przyjęcia pojazdu do Serwisu, zawierające ceny części zamiennych i robocizny według cenników obowiązujących w dniu przyjęcia pojazdu do Serwisu.
„Naprawa” lub „Usługa Naprawcza” – dojazd samochodu serwisowego do lokalizacji Zleceniodawcy, weryfikacja awarii/usterki, naprawa zgłoszonej lub/i ustalonej przez Zleceniobiorcę awarii/usterki wykonywana poza zawartą umową na usługi serwisowe świadczone przez Zleceniobiorcę wraz z dostawą i montażem części zamiennych.
„Sprzedaż nowych części” – sprzedaż nowych części zamiennych lub innych akcesoriów przez Zleceniobiorcę,
„OWS sprzedaży części” – dokument opracowany przez Producenta części, określający ogólne warunki w zakresie gwarancji i rękojmi sprzedawanych części zamiennych i akcesoriów.
„Miejsce parkingowe” – miejsce będące fragmentem placu parkingowego lub garażu, służące do przechowywania pojazdów należących do klientów.

I. ZAWARCIE UMOWY

 1. Wszelkie Usługi Serwisowe są wykonywane prze Serwis na żądanie Klienta, na podstawie sporządzonego Zlecenia Serwisowego

II. INFORMACJE W ZAKRESIE PRZEBIEGU WYKONANIA ZLECONYCH USŁUG SERWISOWYCH

 1. Przewidywany termin odbioru Pojazdu wskazany przy przyjęciu do Serwisu ma charakter orientacyjny i może ulec wydłużeniu, o czym Serwis zobowiązany jest poinformować Klienta. W razie powstania opóźnienia lub zwłoki Serwisu w wykonaniu usługi, wyłączona jest odpowiedzialność Serwisu z tego tytułu, Klient nie jest wówczas uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń i żądań w tym również roszczeń o naprawienie szkody, przekazanie pojazdu zastępczego lub pokrycie kosztów związanych z koniecznością wynajęcia pojazdu zastępczego.
 2. Klient zobowiązany jest dokonać niezwłocznego odbioru pojazdu po wykonanej Usłudze Serwisowej. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi, Serwis wysyła wezwanie do odbioru Pojazdu, w którym wskazuje dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni celem dokonania odbioru Pojazdu. Wezwanie zostanie wysłane drogą mailową, telefoniczną – sms, bądź pocztową na dane podane przez Klienta widoczne w Zleceniu Serwisowym. Jeżeli w dalszym ciągu pomimo upływu dodatkowego terminu, nie nastąpi odbiór pojazdu przez Klienta, Serwis ma prawo odstawić pojazd na miejsce parkingowe. W takiej sytuacji Serwis uprawniony jest do obciążenia Klienta według swojego wyboru karą umowną w wysokości 100 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę pozostawiania pojazdu na przedmiotowym miejscu. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od przesłania wezwania do jej zapłaty.
 3. Jeżeli charakter zgłoszonej Usługi Serwisowej wskazuje na konieczność przeprowadzenia diagnostyki lub innych podobnych czynności (przy których określenie dalszych kosztów możliwe będzie dopiero po ustaleniu źródła problemu) bądź też w razie ujawnienia się konieczności wykonania dodatkowych usług już po przyjęciu pojazdu do Serwisu, wykonanie dodatkowych czynności nastąpi po zatwierdzeniu przez Klienta dodatkowych kosztów w ramach rozszerzenia zlecenia. Forma zatwierdzenia (np. pisemna, ustna, email, sms) dodatkowych kosztów będzie każdorazowo określona przez Serwis.
 4. Serwis wystawi fakturę VAT lub paragon po zakończeniu naprawy samochodu i wykonaniu wszelkich prac określonych w Zleceniu Serwisowym, uzupełnionych o dodatkowe ustalenia w trakcie realizacji Zlecenia Serwisowego.
 5. W przypadku rezygnacji przez Klienta z naprawy samochodu w trakcie rozpoczętego wykonywania usług, które odbyło się zgodnie ze sporządzonym przez Serwis Zleceniem Serwisowym, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonanych prac i zamontowanych części.
 6. W przypadku braku dyspozycji Klienta w przedmiocie chęci odebrania części podlegających wymianie, Serwis uprawniony jest do ich zatrzymania i utylizacji.
 7. Serwis jest upoważniony do wykonania Pojazdem jazdy próbnej również po drogach publicznych. W przypadku gdy Klientem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z wyłączeniem osób fizycznych zawierających umowę na wykonanie usług serwisowych bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z wypisu udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która zawarła Umowę z Serwisem, Klient wyraża zgodę na likwidacje szkody z jego polisy AC/OC w przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej podczas jazdy próbnej wykonywanej przez Pracownika Serwisu jego pojazdem.

III. DEPOZYT OPON

 1. Serwis może oferować usługę tzw. depozytu opon, czyli przechowania opon Klienta przez okres jednego sezonu w magazynach Serwisu. Klient może również zlecić przechowanie tzw. całych kół, czyli opon z felgami.
 2. Opłata pobrana za depozyt opon obejmuje okres ich przechowywania przez jeden sezon, tzn. przez maksymalny okres 8 miesięcy. Po upływie wskazanego terminu, w przypadku braku odbioru opon przez Klienta, Serwis będzie uprawniony do pobrania opłaty za kolejny okres przechowywania opon.
 3. Na wypadek nieodebrania opon pozostawionych w depozycie w terminie 8 miesięcy (liczonym od dnia pozostawienia opon w depozycie), Klient może upoważnić Serwis do rozporządzenia nimi, w tym między innymi do ich utylizacji. W takim przypadku Serwis w razie nieodebrania opon z depozytu w terminie 8 m-cy nie będzie uprawniony do naliczania opłat za kolejne okresy ich przechowywania.
 4. W razie pozostawienia w depozycie całych kół, zapisy dotyczące depozytu opon stosuje się również do pozostawionych kół.

IV. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

 1. Rozliczenie zleconych Usług Serwisowych następuje na podstawie cenników obowiązujących w Serwisie w momencie składania Zlecenia Serwisowego. Cenniki części zamiennych oraz robocizny są dostępne w Serwisie
 2. Płatność za wykonanie Usługi Serwisowej powinna nastąpić na podstawie wystawionej na dzień odbioru faktury, rachunku lub paragonu, gotówką lub kartą w kasie Serwisu przed odbiorem pojazdu, chyba ze strony w umowie inaczej postanowiły. Za zgodą Serwisu dokonanie zapłaty może nastąpić przelewem w terminie i na rachunek wskazany w fakturze VAT. Nieuregulowanie przez klienta należności w zakreślonym terminie upoważnia Serwis do naliczenia odsetek umownych za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odsetki będą naliczane począwszy od dnia następującego po terminie płatności wskazanym w fakturze VAT do dnia zapłaty należności tj. do dnia wpływu na rachunek bankowy.
 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Klienta, Serwis ma prawo do powstrzymania się od świadczenia usług na ryzyko Klienta do czasu zapłaty.
 4. Zgłoszenie zastrzeżeń w zakresie wykonanej przez Serwis usługi/naprawy nie zwalania Klienta z obowiązku zapłaty.
 5. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące faktury należy zgłosić niezwłocznie a najpóźniej w terminie 3 dni od daty jej otrzymania.
 6. Przed wykonaniem Usługi Serwisowej również w okresie gwarancji pojazdu a także w wypadku rozszerzenia zakresu Usługi Serwisowej, jeżeli zachodzi konieczność zamówienia do naprawy nietypowych części zamiennych, Serwis przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia Serwisowego może zażądać zapłaty zadatku na poczet zakupu części. Wysokość zadatku zostanie ustalona przez Serwis. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku, Serwis ma prawo powstrzymać się z zamówieniem potrzebnych części i wykonaniem Zlecenia Serwisowego oraz powiadomić Klienta o odstawieniu pojazdu na miejsce parkingowe, wówczas znajdują odpowiednie zastosowanie zapisy wskazane w pkt. II ust. 2 w zakresie dotyczącym kar umownych i opłat parkingowych.
 7. W przypadku napraw gwarancyjnych przysługujących w ramach gwarancji producenta, gdy nie zachodzi obawa odpowiedzialności Klienta za usterkę, zadatek nie jest pobierany. Jednakże stwierdzenie czy dana Usługa Serwisowa została objęta gwarancją następuje na podstawie weryfikacji Serwisu i/lub producenta.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ZA POJAZD I JEGO WYPOSAŻENIE

 1. Serwis ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zniszczenie pojazdu a także jego wyposażenia wyłącznie w zakresie stanowiącym fabryczne wyposażenie pojazdu bądź zamontowanych przez Serwis części. W przypadku innych rzeczy pozostawionych w pojeździe oddanym do Serwisu należy dokonać ich pisemnej inwentaryzacji przy przyjęciu pojazdu, w przeciwnym razie odpowiedzialność Serwisu za pozostawione rzeczy zostanie wyłączona.
 2. W odniesieniu do pojazdów odstawionych na miejsca parkingowe Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie przez osoby trzecie lub kradzież, jeżeli dochował należytej staranności w ich zabezpieczeniu przed tymi zdarzeniami.
 3. W odniesieniu do pojazdów odstawionych na miejsca parkingowe w myśl pkt. II ust. 2, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie przez osoby trzecie lub kradzież.

VIII. GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Serwis udziela gwarancji na wykonaną Usługę Serwisową na okres 12 miesięcy od dnia wykonania usługi. Gwarancja na części zamienne przysługuje w zakresie wskazanym przez producenta danej części zamiennej i na warunkach przez niego określonych. Gwarancja nie obejmuje Usług Serwisowych wykonanych przy użyciu części zamiennych dostarczonych przez Klienta. Gwarancja nie dotyczy także Usług Serwisowych wykonanych częściowo na zasadach określonych w pkt. II ust, 6 powyżej.
 2. W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych dot. wykonanej Usługi Serwisowej, Klient niezwłocznie zawiadomi Serwis o występujących usterkach, podając jednocześnie dane dotyczące pojazdu i zgłaszając uwagi do wykonanej Usługi. Naprawa lub wymiana części w ramach gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu ochrony gwarancyjnej, zatem okres gwarancji kończy się wraz z upływem 12 miesięcy licząc od daty wykonania usługi.
 3. W przypadku Klientów, nie będących Konsumentami, na mocy art. 558 § 1 i 5564 Kodeksu cywilnego, Serwis i Klient wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne części wykorzystanych w przeprowadzonych Usługach Serwisowych. Na mocy art. 638 § 1 w związku z 558 Kodeksu cywilnego wyłączona zostaje odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi za wykonaną Usługę Serwisową.
 4. W przypadku Klientów, nie będących Konsumentami, Serwis i Klient zgodnie postanawiają ograniczyć odpowiedzialność odszkodowawczą Serwisu do wysokości wynagrodzenia zapłaconego przez Klienta za daną Usługę Serwisową. Odpowiedzialność za ewentualnie utracone korzyści przez Klienta zostaje wyłączona. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przez Serwis z winy umyślnej.
 5. W przypadku konieczności pokrycia kosztów związanych z transportem pojazdu do Serwisu w celu wykonania naprawy gwarancyjnej objętej gwarancją Serwisu, koszty te obciążają wyłącznie Klienta bez prawa żądania ich zwrotu.
 6. Serwis na czas przeprowadzenia naprawy objętej gwarancją Serwisu nie wydaje samochodu zastępczego jak również nie pokrywa kosztów jego wynajęcia.

IX. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W przypadku wystąpienia sporu związanego z wykonaną usługą, zarówno Serwis jak i Klient będą dążyć do osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu. W razie skierowania sprawy na drogę sądową. W przypadku gdy Klientem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z wyłączeniem osób fizycznych zawierających umowę na wykonanie usług serwisowych bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z wypisu udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która zawarła Umowę z Serwisem, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby spółki Opony Bunar Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu.